transportation201207newark-bike-lane-1

ครม.อนุมัติทำมาตรฐานเลนจักรยานครั้งแรกในไทย ดึงมาตรฐานสหรัฐฯ ช่วยคุมทางจักรยานทั่วประเทศ กระตุ้นคนปั่นเพิ่ม บี้แก้กฎหมายอาคารชุดบังคับทำที่จอดเพิ่ม และกำหนดให้สถานที่ต่างๆ มีการกำหนดที่จอดรถจักรยานด้วย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (19 ม.ค.) เห็นชอบการกำหนดมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างทางจักรยานในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอมาเพื่อให้ทุกหน่วยงาน นำไปใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงการก่อสร้างและปรับปรุงทางจักรยานทั้งประเทศกว่า 2,352 กิโลเมตร ให้มีมาตรฐานเดียวกัน หลังปัจจุบันทางจักรยานแตกต่างกัน เช่น สีทาง สัญญาณไฟ ป้ายบอกทาง โดยปัจจุบันไทยมีทางจักรยานที่เปิดใช้แล้ว 566 กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ 715 กิโลเมตร และพัฒนาเพิ่มขึ้นอนาคต 1,071 กิโลเมตร ส่วนการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณต่อไป

รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคม เร่งปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเท้าและการใช้จักรยานเพื่อจูงใจให้คนใช้ จักรยานเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งทำระบบเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ และให้กระทรวงมหาดไทยต้องแก้ไขกฎกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เจ้าของอาคารขนาดใหญ่ สถานีขนส่งต่าง ๆ ต้องมีที่จอดจักรยานตามที่กำหนด รวมถึงให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะกับการเดิน เท้าและจักรยาน ตลอดจนกระทรวงการคลังออกมาตรการภาษี เพื่อจูงใจการใช้จักรยาน

ส่วนการกำหนดมาตรฐานทางจักรยานนั้น มีประเด็นสำคัญ เช่น มาตรฐานการแบ่งประเภทของทางจักรยาน ใช้หลักการความเร็วและปริมาณจราจร โดยหากการจราจรเกิน  5,000 คัน ต่อวันต่อปี มีความเร็วรถยนต์ 50-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต้องจัดช่องทางสำหรับจักรยาน โดยตีเส้นแบ่งช่องจักรยานเป็นการเฉพาะ

กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดที่จอดรถจักรยาน ตามแบบสหรัฐอเมริกา เช่น ที่พักอาศัย ต้องมีที่จอดจักรยาน 1 คัน ต่อ 3 ห้อง , โรงเรียน และมหาวิทยาลัย มีที่จอดจักรยาน 1 คัน ต่อ 4 คน , ชอปปิงมอลล์ โรงภาพยนตร์ รวมทั้ง ย่านธุรกิจและย่านนิคมอุตสาหกรรม ที่จอดจักรยาน 1 คัน ต่อ 10 คน

รวมทั้งยังกำหนดมาตรฐานการออกแบบทางกายภาพของจักรยาน เช่น มาตรฐานความเร็วและระยะการหยุดที่ปลอดภัย ระบบป้ายจราจร การออกแบบทางโค้งราบ โค้งดิ่ง รวมถึงทางแยก และ การออกแบบชั้นผิวทางจักรยานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานแอชโต ของสหรัฐอเมริกา เช่น ผิวทางจักรยานที่แยกต้องมีผิวแอสฟัลท์ 5 เซนติเมตร ชั้นพื้นทาง 15 เซนติเมตร รองพื้นทาง 15-30 เซนติเมตร รวมถึงการออกแบบสัญลักษณ์ป้ายจราจร การติดตั้งป้าย ระบบไฟกระพริบ และแสงสว่างต้องมี่มาตรฐานเดียวกัน

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ