poster_1

หากคิดว่าพื้นที่ของท่านมีความพร้อมทั้งผู้ท้องถิ่น l ชุมชน l ภาคี และหน่วยงานรัฐ อย่ารอช้า มาร่วมสร้างพื้นที่สุขาวะ ด้วยชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ !!!

เชิญ สมัครร่วม คัดเลือกรับทุนสนับสนุน โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

  • “ชุมชน” คือฐานสำคัญในการจัดการระบบสุขภาวะของประเทศที่สำคัญ การจัดการระบบสุขภาวะของชุมชน โดยคนในชุมชนที่ร่วมมือกันเป็นการจัดการที่ยั่งยืน สสส. ตระหนักและเห็นความสำคัญของสิ่งนี้ จึงทำหน้าที่เป็นผู้จุดประกาย และขยายแนวคิดการจัดระบบสุขภาวะของชุมชนการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน

คือภารกิจหลักที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยดำเนินการ ในปีที่ผ่านมานั้น สสส.และชมรมฯ ดำเนินการ”จุดประกาย ขยายแนวคิด” ต่อพื้นที่กว่า 70 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้รับรู้แนวทางการสร้างชุมชนจักรยาน ตลอดจน กระบวนการจัดการชุมชนเพื่อสุขภาวะ ซึ่งในปีที่ 1 เราประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ นำประสบการณ์และบทเรียนรู้มาดำเนินการในปีที่ 2

  • ปีนี้ (2559) สสส.(สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม) และชมรมฯ จึงเปิดรับ“ข้อเสนอโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ” ขึ้นอีกครั้ง โดยขอเชิญอบต. /เทศบาล /อปท. ร่วมกับชุมชน หน่วยงานและภาคีในพื้นที่ส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปีที่ 2 
  • บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2559 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย์)
  • หากคิดว่าพื้นที่ของท่านมีความพร้อมทั้งผู้ท้องถิ่น l ชุมชน l ภาคี และหน่วยงานรัฐ

อย่ารอช้า มาร่วมสร้างพื้นที่สุขาวะ ด้วยชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ  !!!

รายละเอียดเพิ่มเติม : โหลด

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ