fbpx

ปั่นเพื่อสันติภาพ Peace Road 2017 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมจักรยาน ปั่นเพื่อสันติภาพ Peace Road 2017 ณ ณ ศูนย์อบรมมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย)
ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กลับมาแล้วกับทริปปั่นประจำปีกับมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย)ครั้งนี้
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย)และหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ขอเชิญชวนนักปั่นทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อสันติภาพ Peace Road 2017
ณ ศูนย์อบรมมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย)
ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ดื่มด่ำไปกับเส้นทางธรรมชาติและสูดโอโซนในช่วงฤดูหนาวล้อมรอบด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ตลอดเส้นทาง
ในครั้งนี้เป็นการปั่นการกุศลสมทบทุนเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆนักเรียนในพื้นที่
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทางแบ่งเป็น 3 ระยะ 15/24/45 กิโลเมตร เป็นการปั่นเชิงท่องเที่ยว
งานนี้มีทีมมาแชลคอยดูแลตลอดเส้นทางเหมือนครั้งก่อนครับ

 

หลักการและเหตุผล
ในภาวการณ์ของสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ความรุนแรง ขาดความเข้าใจกัน รวมทั้งปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมทั้งในครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศ เช่น ปัญหาความแตกแยกขัดแย้ง การใช้
ความรุนแรง การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ทำให้ประชาชนในประเทศขาดความสามัคคี ปรองดอง และสันติสุขในจิตใจ
อันส่งผลลบต่อดัชนีความสุขของคนทั้งประเทศ
อนึ่ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระราชทาน “การ์ดขอบคุณพระราชทาน” ในงาน “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า
“การที่ทุกท่านได้สำแดงความสามัคคีและน้ำใจตลอดจนความจงรักภักดี ต่อองค์พระประมุขและชาติบ้านเมืองนั้นเป็น
นิมิตรหมายที่ประเสริฐ ประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราทุกคน จะเจริญก้าวหน้าเป็นบ้านที่ร่มเย็นและมั่นคง
ก็ด้วยความรักและสามัคคีของคนในชาติ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม” ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้พระราชทานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหาร
รักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิตโดยทรงเน้นเรื่องการ “รู้ รัก สามัคคี” อันเป็นหลักธรรมสำคัญที่คนไทยจะ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศชาติได้ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
ร่วมกับภาคีเครือข่ายจึงดำเนินโครงการ “ครอบครัวไทย รู้รัก สามัคคี” มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รณรงค์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์และสันติสุขในประเทศ
ไทยโดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว ซึ่งมูลนิธิฯ จะจัดกิจกรรมปั่นเพื่อสันติภาพ “PEACE ROAD 2017” เป็นการ
ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล โดยมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมสร้าง
สันติภาพระดับนานาชาติได้แก่ “PEACE ROAD 2017” ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งการปั่นเพื่อสันติภาพครั้งนี้จัด
ขึ้นเป็นปีที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
โดยใช้เส้นทางจากศูนย์ฝึกอบรมสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย)
ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ไปตามทางหมายเลข 3052 และ 2090 และสิ้นสุดที่ศูนย์ฝึกอบรมสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย) โดยมีตัวแทน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 1,000 คน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2. เพื่อเสริมสร้างสันติภาพ ความสามัคคี และความสุขขึ้นในประเทศไทย
3. เพื่อร่วมกับนานาประเทศรณรงค์ส่งเสริมการสร้างสันติภาพโลกในโครงการ Peace Road
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีชีวิตในชุมชน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียง
5. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ โดยการออกกำลังกาย
6. รายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็ก และเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

ระยะเวลา
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 05.30-10.00 น.

สถานที่และเส้นทาง
จุดเริ่มต้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย) ปากช่อง ตำบลหมูสี
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
https://goo.gl/maps/PM8nGSk9ZZM2

รายละเอียดการสมัคร
ลงทะเบียนสมัครร่วมปั่นเพื่อสันติภาพได้ที่
https://event.thaimtb.com/event.php?e=197

หรือทาง ID LINE: peaceroad2017

Facebook: https://www.facebook.com/PeaceRoadThailand

E-mail: peaceroadth@gmail.com

ติดต่อสอบถามทาง 064-0496734 , 064-0687292

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก , มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) , thaimtb

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ