fbpx

งานแข่งขันจักรยานทางเรียบ “นครพนมใจเกินร้อย ครั้งที่ 2 “

fb_img_1473206959826

ชมรมจักรยานนครพนม จัดแข่งจักรยานทางเรียบในรายการ ” นครพนมใจเกินร้อยครั้งที่ 2 ” ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 นี้ ระยะทางการแข่งขันประมาณ 80 กิโลเมตร รายละเอียดจะตามมาครับผม

1473168679342

ลงทะเบียนออนไลน์และลงทะเบียนหน้างาน ณ จุดรับลงทะเบียน สถานที่จัดงานสวนเทิดพระเกียรติท้ายเมืองนครพนมรับสมัครไม่จำกัดจำนวน

กำหนดการงานแข่งขันจักรยานทางเรียบ “ นครพนมใจเกินร้อย ครั้งที่ 2 “
อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ สวนเทิดพระเกียรติท้ายเมือง จังหวัดนครพนม

เสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
เวลา 13.00 น. – 18.00 น. รับสมัครลงทะเบียนนักกีฬาบริเวณสวนเทิดพระเกียรติท้ายเมือง

อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
เวลา 06.00 น. – 08.30 น. รับสมัครลงทะเบียนนักกีฬาบริเวณจุดรับสมัคร
08.50 น. คณะกรรมการ นักกีฬาร่วมกันต้อนรับประธานในพิธี ที่เดินทาง
มาถึงและพักผ่อนตามอัธยาศัย
09.00 น. นายสง่า แสนทวีสุข ประธานชมรมจักรยานจังหวัดนครพนม กล่าว
รายงาน วัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี
– ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับ ให้โอวาทและทำพิธีเปิดการแข่งขันและมอบโล่
ขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม
13.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันแต่ล่ะกลุ่มอายุ
14.30 น. เสร็จสิ้นพิธีการ
ชมรมจักรยานจังหวัดนครพนม
NAKHONPHANOM CYCLE CLUB
351 ถนนเฟื่องนคร อ.เมือง จ.นครพนม 48000

รายละเอียดรุ่นการแข่งขันครับ ลงทะเบียนออนไลน์และหน้างานได้ครับ

เสือหมอบและเสือภูเขาทุกรุ่นค่าสมัคร 500 บาท
รุ่น VIP. ค่าสมัคร 1,000 บาทครับ

ประเภทเสือหมอบ (Road Bike ) ถ้วยอันดับ 1 – 10 ทุกรุ่น

1.A รุ่นทั่วไปชาย ( Open ) เงินรางวัล 5 อันดับ/3,000/1,500/1,000/800/500
2.B รุ่น 30 – 39 ปี ชาย เงินรางวัล 5 อันดับ/1,500/1,000/700/500/500
3.C รุ่น 40 – 49 ปี ชาย เงินรางวัล 5 อันดับ/1,500/1,000/700/500/500
4.D รุ่น 50 – 59 ปี ชาย เงินรางวัล 5 อันดับ/1,500/1,000/700/500/500
5.E รุ่น 60 ปีขึ้นไป ชาย เงินรางวัล 5 อันดับ/1,500/1,000/700/500/500
ุ6.F รุ่น น้ำหนัก 85 กิโลกรัม ชาย เงินรางวัล 5 อันดับ/1,500/1,000/700/500/500
7.G รุ่นทั่วไปหญิง ( Open ) เงินรางวัล 5 อันดับ/1,500/1,000/700/500/500
8.รุ่น VIP.

ประเภทเสือภูเขา ( MTB ) ถ้วยอันดับ 1 – 10 ทุกรุ่น

1.H รุ่นทั่วไปชาย ( Open ) เงินรางวัล 5 อันดับ/3,000/1,500/1,000/800/500
2.I รุ่น 30 – 39 ปี ชาย เงินรางวัล 5 อันดับ/1,500/1,000/700/500/500
3.J รุ่น 40 – 49 ปี ชาย เงินรางวัล 5 อันดับ/1,500/1,000/700/500/500
4.K รุ่น 50 – 59 ปี ชาย เงินรางวัล 5 อันดับ/1,500/1,000/700/500/500
5.L รุ่น 60 ปีขึ้นไป ชาย เงินรางวัล 5 อันดับ/1,500/1,000/700/500/500
ุ6.M รุ่น น้ำหนัก 85 กิโลกรัม ชาย เงินรางวัล 5 อันดับ/1,500/1,000/700/500/500
7.N รุ่นทั่วไปหญิง ( Open ) เงินรางวัล 5 อันดับ/1,500/1,000/700/500/500
8.รุ่น VIP.

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายให้กับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครพนม
3.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันจักรยานเป็นกิจกรรมประจำปีของจังหวัดนครพนม

กติกาการแข่งขัน
วัตถุประสงค์การจัดงาน
1.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายให้กับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครพนม
3.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันจักรยานเป็นกิจกรรมประจำปีของจังหวัดนครพนม

กติกาการแข่งขัน
1. ดำเนินการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI)ฉบับล่าสุด และ ข้อกำหนดเฉพาะกาลของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2. ผู้สมัครแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร
3. นักจักรยานทุกคนที่ทำการแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกและรัดสายรัดคางให้เรียบร้อยระหว่างการแข่งขัน
4. รถจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นจักรยานประเภทถนนเท่านั้นยกเว้นประเภทเสือภูเขาทางเรียบ
5. นักจักรยานทุกคนต้องรายงานตัว และ เซ็นชื่อในใบเริ่มต้นแข่งขันก่อนเวลาเริ่มต้นแข่งขัน 45 นาที การรายตัวจะสิ้นสุดลงก่อนเริ่มการแข่งขัน 20 นาที ถ้านักจักรยานคนใดไม่มีลายเซ็นในใบเริ่มต้นคณะผู้ตัดสินจะถือว่านักจักรยานคนนั้นไม่ได้เริ่มต้นการแข่งขันตามเวลาที่กำหนดในสูจิบัตร
6. นักจักรยานทุกคนเมื่อผ่านเส้นชัยแล้วต้องรายงานตัวต่อนายทะเบียนและเซ็นชื่อในใบลงทะเบียนหลังการแข่งขันทันที มิฉะนั้นจะถือว่าขี่ไม่ครบระยะทาง หรือขี่ไม่ถึงเส้นชัย
7. การตัดสินหาตำแหน่งผู้ชนะเลิศ และ อันดับรองของรุ่นต่างๆ ตัดสินจากอันดับที่เข้าเส้นชัย ไม่ได้ตัดสินจากเวลารวม
8. การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบต้องใช้อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับรถจักรยานเสือภูเขาเท่านั้น ขนาดวงล้อที่สามารถเข้าร่วมแข่งขันในรุ่นจักรยานเสือภูเขาทางเรียบได้ล้อต้องมีขนาด 26, 27.5 และ 29 นิ้วเท่านั้น ( จักรยานประเภท Hybride ล้อ 700c นั้นต้องลงแข่งขันในรุ่นจักรยานถนน )
( 8.1 เสือภูเขาทางเรียบห้ามใส่ตะเกียบเข้าแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ใส่แอร์โร่บาร์ลงทำการแข่งขัน )
( 8.2 เสือภูเขาทางเรียบต้องใช้ยางขนาดไม่ต่ำกว่า 1.9 )
9. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องพร้อมให้ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ถ้าไม่มีหลักฐานจะถูกปรับเป็นแพ้
10. อายุนับตามปีเกิด
11. การประท้วงให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการภายใน 15 นาที หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท ถ้าการประท้วงเป็นผลจะได้รับเงินประกันคืน ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลเงินประกันจะถูกริบ
12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

รออะไร คอมเมนต์ดิ!! เพื่อนๆ นักปั่น อยากรู้ความเห็นของคุณ